Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych...

 

  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych poprzez portal organizacjeszczecinek.pl oraz przez Administratora portalu - Fundację "Miłosierdzie i Wiedza" (dalej w skrócie: Fundację MiW) z siedzibą w Szczecinku jest Prezes Zarządu Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza", adres: ul. W. Bartoszewskiego 12/12, 78-401 Szczecinek.
  • 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji MiW, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji MiW za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • a)      wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach celów statutowych określonych w Statucie Fundacji MiW - na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • b)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Fundacji MiW;
  • c)       realizacji umów zawartych z kontrahentami Fundacji MiW;
  • d)      w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • 4.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • b)      podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją MiW przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes Zarządu Fundacji MiW.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych;

b)      prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

7.    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach celów statutowych określonych w Statucie Fundacji MiW - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - realizowanych przez Administratora.

 

8.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9.     W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.    W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Prezes Zarządu Fundacji

Mariusz Michalski

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|