Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

CentrRejBenRzecz

Źródło grafiki: rgw.com.pl

 

   Po zapoznaniu się z najnowszymi artykułami na stronie ngo.pl dot. ustawodawstwa związanego z praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem, uważamy, że należy się z Wami podzielić tymi informacjami.

Polecamy uważnej lekturze i Pozdrawiamy!

MiK Michalscy, K. Bratkowska

Prezydium Rady NGO w Szczecinku

Mariusz Michalski 

Animator lokalny w proj. "SZOWES - OWES w regionie szczecineckim"

Tel. 697755214

Zaczniemy od najważniejszego – obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni socjalnych ! –ustawa o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu taki obowiązek przewiduje bowiem wyłącznie dla spółek (art. 58)...

 "

Najważniejsze: kogo nie dotyczy?

Zacznę od najważniejszego – obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni socjalnych –ustawa o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu taki obowiązek przewiduje bowiem wyłącznie dla spółek (art. 58). 

Nieporozumienie wokół tego obowiązku może wynikać stąd, że w ostatnim czasie banki, mające obowiązek ustalać beneficjentów rzeczywistych swoich klientów, nagminnie żądały od organizacji pozarządowych oświadczeń o ich beneficjentach rzeczywistych (pisałam już o tym tutaj: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Beneficjenci rzeczywiści stowarzyszeń i fundacji), ale nie ma to nic wspólnego z Rejestrem i obowiązkiem zgłaszania do niego ustalonych w ten sposób beneficjentów rzeczywistych organizacji.

Ale choć fundacja czy stowarzyszenie nie zgłaszają swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, obowiązek taki będzie już miała spółka, której taka fundacja czy stowarzyszenie jest właścicielem lub udziałowcem, a także – oczywiście – każda spółka non-profit. Jakie obowiązki związane ze zgłaszaniem beneficjentów rzeczywistych mają zatem takie spółki?

 

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Przywoływany termin 13 lipca 2020 roku jest ostatecznym terminem na zgłoszenie do CRBR beneficjentów rzeczywistych tylko dla spółek zarejestrowanych przez 13 października 2019 roku. Spółki zarejestrowane po 13 października 2019 roku miały na dokonanie takiego zgłoszenia 7 dni od dnia zarejestrowania spółki (lub – jeśli zgłaszają zmiany dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych – 7 dni od zaistnienia takiej zmiany). Jeśli tego jeszcze nie zrobiły, to nie powinny czekać na 13 lipca, bo ta data ich nie dotyczy i są po prostu spóźnione z realizacją obowiązku, którego niedopełnienie grozi bardzo surowymi konsekwencjami. W przypadku pierwszego zgłoszenia datą zaistnienia zdarzenia, którą musimy podać, jest dzień dokonywania wpisu, przy zgłoszeniach aktualizacyjnych – data faktycznego nastąpienia zmiany. 

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonujemy przez Internet, na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/, ale uwaga – zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki, nie można do tej czynności udzielić pełnomocnictwa. Do zgłoszenia wystarczy posiadanie profilu zaufanego, jeśli dana osoba jeszcze go nie założyła, może to łatwo zrobić przez Internet, korzystając z bankowości elektronicznej w banku, w którym ma swój własny rachunek jako osoba fizyczna. Wiele banków daje taką możliwość, zwalniając nas z konieczności wizyty w urzędzie (np. skarbowym) w celu potwierdzenia profilu.

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna, także dla spółki, której jedynym właścicielem jest osoba prawna – fundacja lub stowarzyszenie. W takim przypadku beneficjentem rzeczywistym będą po prostu członkowie zarządu fundacji lub stowarzyszenia, będącego właścicielem takiej spółki. Ponieważ nie są oni bezpośrednimi udziałowcami jako osoby fizyczne, w formularzu zgłoszeniowym w polu „charakter uprawnień” trzeba zaznaczyć „pośrednie uprawnienia właścicielskie”. Pozostałe punkty formularza nie powinny już sprawiać kłopotu wypełniającemu. Po dokonaniu pierwszego zgłoszenia należy jednak pamiętać, że spółka ma obowiązek każdorazowej jego aktualizacji w przypadku zmiany jakichkolwiek danych (jak np. zmiana składu osobowego zarządu organizacji będącej jej właścicielem, czy zmiana danych osobowych już zgłoszonego wcześniej beneficjenta rzeczywistego). Na takie zgłoszenia ma zawsze 7 dni (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

"

"

Co to jest „beneficjent rzeczywisty” w organizacji pozarządowej? Dlaczego bank żąda od nas takich informacji? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to jeden z tych aktów prawnych, które NGO-som wydają się odległe i niezrozumiałe. Przybliżamy im kolejny aspekt tej regulacji, ponieważ mogą się z nim zetknąć w codziennych działaniach.

 

Bank zażądał od fundacji wypełnienia „Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym” i odesłania go wraz z kopią statutu oraz aktualnego wyciągu z KRS. Fundacja nie bardzo wiedziała jakie osoby powinna wskazać w oświadczeniu jako „beneficjentów rzeczywistych”, wpisała więc członków dwuosobowego zarządu. Bank po przeanalizowaniu statutu fundacji uznał, że wynika z niego, iż „beneficjentami rzeczywistymi” tej fundacji jest nie tylko jej zarząd, ale także fundatorzy - siedem osób fizycznych. Co ciekawe, fundacja ma także organ nadzoru - radę fundacji - i choć statut przyznaje jej duże kompetencje, bank nie uznał tego akurat organu za beneficjenta rzeczywistego.

 

Czy takie stanowisko banku jest prawidłowe? Co to jest „beneficjent rzeczywisty” w organizacji pozarządowej? Dlaczego bank żąda od nas takich informacji? Coraz częściej zgłaszają się po poradę organizacje, które nie wiedzą jak sobie poradzić z wypełnieniem oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych, wysyłanego im przez banki, w których prowadzą konta. Postaram się zatem uporządkować temat i wyjaśnić, o co chodzi z beneficjentami rzeczywistym, jakie obowiązki informacyjne wobec banków mają organizacje pozarządowe, i jak się z nich wywiązać.

 

Czego bank od nas chce?

Każdy bank jest tzw. „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ma szereg obowiązków związanych z kontrolowaniem swoich klientów oraz realizowanych przez nich transakcji. Jednym z takich obowiązków, określonym w art. 34 ustawy, jest właśnie „identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych oraz ustalenia struktury własności i kontroli nad daną osobą prawną”.

Bank musi więc nie tylko ustalić strukturę własności swojego klienta, ale też to, kto imiennie ma nad nim formalną i/lub faktyczną kontrolę. Temu służy właśnie pobieranie od klientów będących osobami prawnymi „Oświadczeń o beneficjentach rzeczywistych”, które najczęściej trzeba złożyć wraz ze statutem oraz wyciągiem z KRS. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku może być nawet wypowiedzenie umowy przez bank, i nie będzie to nadmierna złośliwość ze strony banku - ma taki obowiązek, a za niezidentyfikowanie beneficjentów rzeczywistych swoich klientów może zapłacić karę finansową.

 

Co to jest beneficjent rzeczywisty?

Choć samo pojęcie „beneficjenta” jest dobrze znane organizacjom pozarządowym, w tym przypadku „beneficjent rzeczywisty” nie ma wiele wspólnego z beneficjentem organizacji w znaczeniu, jakiego używamy najczęściej w projektach. To konkretny termin prawny pojawiający się w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i odnosi się do formalnej i/lub faktycznej kontroli nad danym podmiotem. 

Poniżej przytaczam ustawową definicję beneficjenta rzeczywistego, a w dalszej części omówię ją w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.

Ustawowa definicja beneficjenta rzeczywistego (z art. 2 ust. 2 pkt 1 - bez lit. c. i tiret 4 w lit. a.)

(Beneficjent rzeczywisty) rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

(…)

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem.

(…)

 

Beneficjent rzeczywisty w stowarzyszeniu

W przypadku stowarzyszenia zrzeszającego osoby fizyczne, jego beneficjenta rzeczywistego będziemy szukać pod literą „a” powyższej definicji, tam gdzie mowa o beneficjencie rzeczywistym „osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu…”. Ponieważ stowarzyszenie nie ma udziałowców ani akcjonariuszy, a jego organ stanowiący (walne zgromadzenie członków) zawsze jest co najmniej siedmioosobowy (minimalna liczba członków stowarzyszenia), a więc żaden z jego członków nie ma w nim więcej niż 25% „udziałów” - nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego stowarzyszenia.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która stanowi podstawę implementacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jeżeli nie da się określić beneficjenta rzeczywistego lub nie ma pewności czy dana osoba nim jest, należy jako beneficjenta rzeczywistego wskazać osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które zajmują wyższe stanowisko kierownicze, czyli członków zarządu stowarzyszenia.

 

Beneficjent rzeczywisty w fundacji

W przypadku fundacji sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, sama ustawa nie traktuje bowiem fundacji osobno, musimy się zatem odwołać do wspomnianej wyżej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. Dyrektywa ta wskazuje, iż fundacje powinny być w tym zakresie traktowane tak jak trusty, „beneficjentem rzeczywistym” w fundacji będą fundatorzy, członkowie zarządu oraz członkowie rady fundacji (lub innego ciała pełniącego rolę nadzorczą lub kontrolną), a także „beneficjenci fundacji” czyli osoby na rzecz których fundacja działa - „w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego nie zostały jeszcze określone – kategorię osób, w których głównym interesie powstały lub działają dane porozumienie prawne lub podmiot prawny”.

W przypadku wspomnianej na początku fundacji w przesłanym bankowi „Oświadczeniu o beneficjencie rzeczywistym” będzie ona więc musiała wskazać wszystkich fundatorów (ustawa nie robi tu wyjątków dla fundatorów, którzy po ustanowieniu fundacji nie zachowali w niej żadnych formalnych czy faktycznych wpływów), członków zarządu oraz członków rady fundacji. Powinna też wskazać „kategorię osób, w których głównym interesie powstała lub działa”, ale formularz oświadczenia przysłany jej przez bank nie przewiduje miejsca na tego rodzaju informacje.

 

Zakres przekazywanych danych

Art 34. ustawy nakłada na bank (a także pozostałe instytucje obwiązane) obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ich klienta oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Ustawa określa zakres informacji, jakich o beneficjentach rzeczywistych swoich klientów może żądać bank. Są to:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) numeru PESEL (w przypadku jego braku, np u obcokrajowców - data urodzenia i państwo urodzenia)

d) seria i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adres zamieszkania.

Takie też informacje znajdą się w oświadczeniu, jakie organizacja będzie musiała wypełnić, choć niektóre informacje mogą nie być obowiązkowe. W oświadczeniu przesłanym opisywanej na początku fundacji bank wymagał tylko imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz numeru PESEL beneficjentów, pozostałe informacje oznaczając dopiskiem „pole obowiązkowe w przypadku posiadania informacji przez osobę wypełniającą oświadczenie”. Inny bank, w którym fundacja obecnie chce otworzyć rachunek bankowy zażądał oprócz samego oświadczenia także przesłania skanów dowodów osobistych (!) wszystkich założycieli fundacji, która została zarejestrowana ponad 20 lat temu (pozyskanie tak szczegółowych informacji - o skanie dowodów osobistych nie wspominając - może być zwyczajnie niemożliwe).

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego to nie jedyna informacja, jakiej może od nas żądać bank, w ramach wypełniania swoich obowiązków „instytucji obowiązanej”. Niewykluczone więc, że od czasu do czasu bank zechce uzyskać od organizacje dodatkowe informacje, np. na temat pochodzenia środków finansowych na jej koncie, albo charakteru realizowanych przez nią transakcji - ma do tego prawo.

"

Źródła i więcej info: publicystyka.ngo.pl/

publicystyka.ngo.pl-cd.

www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|